Royal Tours World | โตเกียว ฟูจิ Chill & Save (IT) **พิเศษ !! สุดฟินน์กับเมนูขาปูยักษ์
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น

"> **พิเศษ !! สุดฟินน์กับเมนูขาปูยักษ์
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น

" />

ทัวร์ญี่ปุ่น

โตเกียว ฟูจิ Chill & Save (IT) | 4 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
22,888.-
202  ครั้ง 02-10-2018

เดินทางช่วง : ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 4 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia X

- ทัวร์ญี่ปุ่น ขึ้นชมภเูขาไฟฟูจิที่สถานีชั้น 5
- สวนโออิชิปาร์ค Oishi Park+วัดอาซากุสะ
- ชมหุ่นกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn
- วัดนาริตะซัง วัดพุทธเก่าแก่ขนาดใหญ่
**พิเศษ !! สุดฟินน์กับเมนูขาปูยักษ์
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
5 ต.ค. - 8 ต.ค. 2561 25,888.-
6 ต.ค. - 9 ต.ค. 2561 24,888.-
13 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561 26,888.-
16 ต.ค. - 19 ต.ค. 2561 24,888.-
19 ต.ค. - 22 ต.ค. 2561 26,888.-
20 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561 27,888.-
24 ต.ค. - 27 ต.ค. 2561 25,888.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll