Royal Tours World | HIGHLIGHT DUBAI ABUDHABI (PL) **แถมฟรี !! ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA
**พิเศษ !! BBQ+บุฟเฟ่ต์สไตส์อาหรับ กลางทะเลทราย 
**พิเศษ!! ลิ้มรส Lob Ster ร้านดัง Red Lobster @ Dubai Mall
**ชมสวนดอกไม้กลางทะเลทราย DUBAI MIRACLE GARDEN

 

"> **แถมฟรี !! ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA
**พิเศษ !! BBQ+บุฟเฟ่ต์สไตส์อาหรับ กลางทะเลทราย 
**พิเศษ!! ลิ้มรส Lob Ster ร้านดัง Red Lobster @ Dubai Mall
**ชมสวนดอกไม้กลางทะเลทราย DUBAI MIRACLE GARDEN

 

" />

ทัวร์ดูไบ

HIGHLIGHT DUBAI ABUDHABI (PL) | 5 วัน 2 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
29,999.-
166  ครั้ง 27-02-2018

เดินทางช่วง : มีนาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 2 คืน  

โดยสายการบิน : Emirates

- ทัวร์ดูไบ นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam
- ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง
- ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินดินเนอร์ใต้แสงจันทร์
- ชมพรมผืนใหญ่ที่สุด ณ GRAND MOSQUE
**แถมฟรี !! ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA
**พิเศษ !! BBQ+บุฟเฟ่ต์สไตส์อาหรับ กลางทะเลทราย 
**พิเศษ!! ลิ้มรส Lob Ster ร้านดัง Red Lobster @ Dubai Mall
**ชมสวนดอกไม้กลางทะเลทราย DUBAI MIRACLE GARDEN

 

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
23 มี.ค. - 27 มี.ค. 2561 29,999.-
30 มี.ค. - 3 เม.ย. 2561 29,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll