Royal Tours World | HELLO DUBAI ABUDHABI (PL) **แถมฟรี !! ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA
**พิเศษ !! BBQ+บุฟเฟ่ต์สไตส์อาหรับ กลางทะเลทราย
**พิเศษ !! ชมโชว์สาวสวยระบาหน้าท้อง
**พิเศษ !! ลิ้มรส Lob Ster ร้านดัง Red Lobster @ Dubai Mall
**ชม LOUVRE MUSEUM ABU DHABI

"> **แถมฟรี !! ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA
**พิเศษ !! BBQ+บุฟเฟ่ต์สไตส์อาหรับ กลางทะเลทราย
**พิเศษ !! ชมโชว์สาวสวยระบาหน้าท้อง
**พิเศษ !! ลิ้มรส Lob Ster ร้านดัง Red Lobster @ Dubai Mall
**ชม LOUVRE MUSEUM ABU DHABI

" />

ทัวร์ดูไบ

HELLO DUBAI ABUDHABI (PL) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
31,999.-
165  ครั้ง 27-02-2018

เดินทางช่วง : มีนาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Emirates

- ทัวร์ดูไบ ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง
- ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินดินเนอร์ใต้แสงจันทร์
- นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam
**แถมฟรี !! ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA
**พิเศษ !! BBQ+บุฟเฟ่ต์สไตส์อาหรับ กลางทะเลทราย
**พิเศษ !! ชมโชว์สาวสวยระบาหน้าท้อง
**พิเศษ !! ลิ้มรส Lob Ster ร้านดัง Red Lobster @ Dubai Mall
**ชม LOUVRE MUSEUM ABU DHABI

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
1 มี.ค. - 5 มี.ค. 2561 31,999.-
15 มี.ค. - 19 มี.ค. 2561 31,999.-
17 มี.ค. - 21 มี.ค. 2561 31,999.-
21 มี.ค. - 25 มี.ค. 2561 31,999.-
28 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561 31,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll