Royal Tours World | Amazing Burj Khalifa (CS) **สนุกสนานกับการนั่งรถตะลุยทะเลทรายและการขี่อูฐ
**ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตย์ตกดิน
**มื้อค่ำสุดพิเศษแบบบาร์บิคิวอาหรับ
**ขึ้น “เบิร์จ คาลิฟา” Burj Khalifa ชั้น 124

"> **สนุกสนานกับการนั่งรถตะลุยทะเลทรายและการขี่อูฐ
**ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตย์ตกดิน
**มื้อค่ำสุดพิเศษแบบบาร์บิคิวอาหรับ
**ขึ้น “เบิร์จ คาลิฟา” Burj Khalifa ชั้น 124

" />

ทัวร์ดูไบ

Amazing Burj Khalifa (CS) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
31,911.-
171  ครั้ง 27-02-2018

เดินทางช่วง : มีนาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Emirates

-  ชมความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าหินอ่อนสีขาว Grand Mosque
- ชมการแสดง “น้ำแห่งดูไบ” เป็นน้ำพุเต้นระบำ
- นั่งเรือ Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรม
**สนุกสนานกับการนั่งรถตะลุยทะเลทรายและการขี่อูฐ
**ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตย์ตกดิน
**มื้อค่ำสุดพิเศษแบบบาร์บิคิวอาหรับ
**ขึ้น “เบิร์จ คาลิฟา” Burj Khalifa ชั้น 124

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
1 มี.ค. - 5 มี.ค. 2561 31,911.-
9 มี.ค. - 13 มี.ค. 2561 31,911.-
16 มี.ค. - 20 มี.ค. 2561 31,911.-
23 มี.ค. - 27 มี.ค. 2561 31,911.-
30 มี.ค. - 3 เม.ย. 2561 31,911.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll