Royal Tours World | DUBAI RED LOBSTER (CS) **สนุกสนานกับการนั่งรถตะลุยทะเลทรายและการขี่อูฐ
**ขึ้น “เบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ชั้น 124
**พิเศษ รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร Red lobster
**รับประทานอาหารกลางวัน ณ Emirates Palace

"> **สนุกสนานกับการนั่งรถตะลุยทะเลทรายและการขี่อูฐ
**ขึ้น “เบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ชั้น 124
**พิเศษ รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร Red lobster
**รับประทานอาหารกลางวัน ณ Emirates Palace

" />

ทัวร์ดูไบ

DUBAI RED LOBSTER (CS) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
39,911.-
172  ครั้ง 27-02-2018

เดินทางช่วง : เมษายน - พฤษภาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Emirates

- ชมความงดงามสุเหร่าหินอ่อนสีขาว Grand Mosque
- ชมการแสดง “น้ำแห่งดูไบ” เป็นน้ำพุเต้นระบำ
- นั่งเรือ Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรม
**สนุกสนานกับการนั่งรถตะลุยทะเลทรายและการขี่อูฐ
**ขึ้น “เบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ชั้น 124
**พิเศษ รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร Red lobster
**รับประทานอาหารกลางวัน ณ Emirates Palace

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
30 พ.ย. - 29 พ.ค. 2561 39,911.-
30 พ.ย. - 18 เม.ย. 2561 42,911.-
30 พ.ย. - 17 เม.ย. 2561 42,911.-
30 พ.ย. - 16 เม.ย. 2561 42,911.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll