Royal Tours World | TAIWAN ALISHAN ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน (IT) **พิเศษ !! ชาบูไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปา 

"> **พิเศษ !! ชาบูไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปา 

" />

ทัวร์ไต้หวัน

TAIWAN ALISHAN ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน (IT) | 6 วัน 4 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
16,888.-
175  ครั้ง 26-02-2018

เดินทางช่วง : มีนาคม 2561  

โปรแกรม : 6 วัน 4 คืน  

โดยสายการบิน : Nok Scoot Airlines

- ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน ไทจง เหย่หลิ่ว
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
- วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ
- อุทยานหลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป 101
- อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี
**พิเศษ !! ชาบูไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปา 

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
1 มี.ค. - 6 มี.ค. 2561 18,888.-
4 มี.ค. - 9 มี.ค. 2561 17,888.-
7 มี.ค. - 12 มี.ค. 2561 19,888.-
8 มี.ค. - 13 มี.ค. 2561 19,888.-
11 มี.ค. - 16 มี.ค. 2561 16,888.-
15 มี.ค. - 20 มี.ค. 2561 18,888.-
18 มี.ค. - 23 มี.ค. 2561 17,888.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll