Royal Tours World | ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย (BS) **พิเศษ !! อาหาร sea food บุฟเฟ่ต์ชาบู เสี่ยวหลงเปา

"> **พิเศษ !! อาหาร sea food บุฟเฟ่ต์ชาบู เสี่ยวหลงเปา

" />

ทัวร์ไต้หวัน

ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย (BS) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
23,900.-
157  ครั้ง 26-02-2018

เดินทางช่วง : มีนาคม - มิถุนายน 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : EVA Air

- ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา
- ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟชมป่าสน
- ชมอุทยานธรณี เย๋หลิ่วโขดหินรูปเศียรพระราชินี
- เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
- ขึ้นตึกไทเป 101 
**พิเศษ !! อาหาร sea food บุฟเฟ่ต์ชาบู เสี่ยวหลงเปา

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
2 มี.ค. - 6 มี.ค. 2561 23,900.-
25 เม.ย. - 29 เม.ย. 2561 23,900.-
12 พ.ค. - 15 พ.ค. 2561 23,900.-
16 พ.ค. - 20 พ.ค. 2561 23,900.-
1 มิ.ย. - 5 มิ.ย. 2561 23,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll