Royal Tours World | PARADISE TAIWAN (ZE) **พิเศษ !! ชาบูไต้หวัน+ท่องอาณาจักรอาหารทะเล

"> **พิเศษ !! ชาบูไต้หวัน+ท่องอาณาจักรอาหารทะเล

" />

ทัวร์ไต้หวัน

PARADISE TAIWAN (ZE) | 4 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
22,900.-
173  ครั้ง 26-02-2018

เดินทางช่วง : มีนาคม 2561  

โปรแกรม : 4 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Thai Airways

- ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน แชาน้ำแร่
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
- วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ
- อุทยานเย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป 101
- อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี
- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
**พิเศษ !! ชาบูไต้หวัน+ท่องอาณาจักรอาหารทะเล

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
3 มี.ค. - 6 มี.ค. 2561 22,900.-
22 มี.ค. - 25 มี.ค. 2561 22,900.-
29 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561 22,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll