Royal Tours World | EASY BEAUTIFUL IN TAIWAN (CU)

ทัวร์ไต้หวัน

EASY BEAUTIFUL IN TAIWAN (CU) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
15,900.-
159  ครั้ง 23-02-2018

เดินทางช่วง : เมษายน - มิถุนายน 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Thai Lion air

- ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ไทเป 
- นมัสการศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
- ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
- อุทยานเย่หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
5 เม.ย. - 9 เม.ย. 2561 18,900.-
11 เม.ย. - 15 เม.ย. 2561 23,900.-
12 เม.ย. - 16 เม.ย. 2561 25,900.-
13 เม.ย. - 17 เม.ย. 2561 23,900.-
19 เม.ย. - 23 เม.ย. 2561 16,900.-
8 พ.ค. - 12 พ.ค. 2561 15,900.-
13 พ.ค. - 17 พ.ค. 2561 16,900.-
22 พ.ค. - 26 พ.ค. 2561 16,900.-
1 มิ.ย. - 5 มิ.ย. 2561 15,900.-
19 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 2561 16,900.-
27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 15,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll