Royal Tours World | WONDERFUL TAIWAN เช็คอิน 9 แหล่งท่องเที่ยวสุดชิคไต้หวัน (SL)

ทัวร์ไต้หวัน

WONDERFUL TAIWAN เช็คอิน 9 แหล่งท่องเที่ยวสุดชิคไต้หวัน (SL) | 4 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
16,900.-
154  ครั้ง 23-02-2018

เดินทางช่วง : มีนาคม 2561  

โปรแกรม : 4 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Tigerair

- ทัวร์ไต้หวันชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา
- สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดจงไถฉาน
- กราบไหว้สิ่งศักดิ์ที่วัด บุ๋นบู้ ศาสดาขงจื้อ
- ชมตึกไทเป 101 พร้อมช้อปปิ้งจุใจสินค้าแบนด์เนม
- เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุุทยานหินเหย่หลิ่ว
- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
10 มี.ค. - 13 มี.ค. 2561 16,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll