Royal Tours World | ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น (IT) **พิเศษ!! ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว

"> **พิเศษ!! ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว

" />

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น (IT) | 4 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
12,888.-
184  ครั้ง 23-02-2018

เดินทางช่วง : มีนาคม - ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 4 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Tigerair

- ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 
- ปล่อยโคมผิงซีจากสถานีรถไฟ Shifen
- หมู่บ้านจิ่วเฟิ่นเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียง
- อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว+อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
- นั่งกระเช้าเมาคงที่เมืองไทเป+ตึกไทเป 101
**พิเศษ!! ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
29 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561 14,888.-
5 เม.ย. - 8 เม.ย. 2561 15,888.-
19 เม.ย. - 22 เม.ย. 2561 15,888.-
26 เม.ย. - 29 เม.ย. 2561 15,888.-
3 พ.ค. - 6 พ.ค. 2561 14,888.-
10 พ.ค. - 13 พ.ค. 2561 15,888.-
17 พ.ค. - 20 พ.ค. 2561 14,888.-
24 พ.ค. - 27 พ.ค. 2561 14,888.-
31 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2561 14,888.-
8 มิ.ย. - 11 มิ.ย. 2561 12,888.-
22 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 2561 13,888.-
6 ก.ค. - 9 ก.ค. 2561 13,888.-
20 ก.ค. - 23 ก.ค. 2561 13,888.-
26 ก.ค. - 29 ก.ค. 2561 16,888.-
10 ส.ค. - 13 ส.ค. 2561 17,888.-
24 ส.ค. - 27 ส.ค. 2561 12,888.-
6 ก.ย. - 9 ก.ย. 2561 13,888.-
13 ก.ย. - 16 ก.ย. 2561 13,888.-
20 ก.ย. - 23 ก.ย. 2561 14,888.-
27 ก.ย. - 30 ก.ย. 2561 14,888.-
4 ต.ค. - 7 ต.ค. 2561 15,888.-
11 ต.ค. - 14 ต.ค. 2561 15,888.-
18 ต.ค. - 21 ต.ค. 2561 15,888.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll