Royal Tours World | ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซัน (IT) **พิเศษ !! ชาบูไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี
   เสี่ยวหลงเปา ซีฟู้ดส์เหย่หลิว

"> **พิเศษ !! ชาบูไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี
   เสี่ยวหลงเปา ซีฟู้ดส์เหย่หลิว

" />

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซัน (IT) | 6 วัน 4 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
16,888.-
175  ครั้ง 23-02-2018

เดินทางช่วง : มีนาคม - มิถุนายน 2561  

โปรแกรม : 6 วัน 4 คืน  

โดยสายการบิน : Nok Scoot Airlines

- ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว อาหลีซัน
- ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
- วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่  วัดจงไถ่ฉานซื่อ
- เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น+อุทยานเหย่หลิ๋ว
- กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
**พิเศษ !! ชาบูไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี
   เสี่ยวหลงเปา ซีฟู้ดส์เหย่หลิว

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
27 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561 17,888.-
27 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561 17,888.-
3 เม.ย. - 8 เม.ย. 2561 18,888.-
3 เม.ย. - 8 เม.ย. 2561 18,888.-
10 เม.ย. - 15 เม.ย. 2561 24,888.-
10 เม.ย. - 15 เม.ย. 2561 24,888.-
11 เม.ย. - 16 เม.ย. 2561 25,888.-
11 เม.ย. - 16 เม.ย. 2561 25,888.-
12 เม.ย. - 17 เม.ย. 2561 24,888.-
12 เม.ย. - 17 เม.ย. 2561 24,888.-
13 เม.ย. - 18 เม.ย. 2561 23,888.-
13 เม.ย. - 18 เม.ย. 2561 23,888.-
17 เม.ย. - 22 เม.ย. 2561 18,888.-
17 เม.ย. - 22 เม.ย. 2561 18,888.-
26 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561 19,888.-
26 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561 19,888.-
3 พ.ค. - 8 พ.ค. 2561 17,888.-
3 พ.ค. - 8 พ.ค. 2561 17,888.-
9 พ.ค. - 14 พ.ค. 2561 18,888.-
9 พ.ค. - 14 พ.ค. 2561 18,888.-
10 พ.ค. - 15 พ.ค. 2561 17,888.-
10 พ.ค. - 15 พ.ค. 2561 17,888.-
17 พ.ค. - 22 พ.ค. 2561 17,888.-
17 พ.ค. - 22 พ.ค. 2561 17,888.-
24 พ.ค. - 29 พ.ค. 2561 18,888.-
24 พ.ค. - 29 พ.ค. 2561 18,888.-
28 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2561 17,888.-
28 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2561 17,888.-
31 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2561 17,888.-
31 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2561 17,888.-
7 มิ.ย. - 12 มิ.ย. 2561 17,888.-
7 มิ.ย. - 12 มิ.ย. 2561 17,888.-
14 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 2561 17,888.-
14 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 2561 17,888.-
21 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 2561 17,888.-
21 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 2561 17,888.-
28 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2561 16,888.-
28 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2561 17,888.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll