Royal Tours World | กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ สบาย...สบาย (TS)

ทัวร์

กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ สบาย...สบาย (TS) | 3 วัน 2 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
15,555.-
146  ครั้ง 21-02-2018

เดินทางช่วง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561  

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน  

โดยสายการบิน : Bangkok Airways

- ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 
- สักการะ เจดีย์เงินเสริมศิริมงคล
- เยือนคุก ตวลสเลง สิ่งเตือนใจชาวกัมพูชา
- ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด
- นครธม, ปราสาทตาพรหม,ปราสาทบันทายสรี
- ชม ปราสาทนครวัดสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
23 ก.พ. - 25 ก.พ. 2561 15,555.-
10 มี.ค. - 12 มี.ค. 2561 15,555.-
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561 15,555.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll