Royal Tours World | เที่ยวกัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ (BS) **พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ชมโชว์อัปสรา

"> **พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ชมโชว์อัปสรา

" />

ทัวร์

เที่ยวกัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ (BS) | 3 วัน 2 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
10,900.-
180  ครั้ง 21-02-2018

เดินทางช่วง : กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2561  

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia

- ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 
- ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
- ชมปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม
- ชมปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายศรี
- ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด
**พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ชมโชว์อัปสรา

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
23 ก.พ. - 25 ก.พ. 2561 11,900.-
1 มี.ค. - 3 มี.ค. 2561 11,900.-
9 มี.ค. - 11 มี.ค. 2561 11,900.-
16 มี.ค. - 18 มี.ค. 2561 11,900.-
23 มี.ค. - 25 มี.ค. 2561 11,900.-
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561 11,900.-
6 เม.ย. - 8 เม.ย. 2561 12,900.-
13 เม.ย. - 15 เม.ย. 2561 12,900.-
14 เม.ย. - 16 เม.ย. 2561 12,900.-
20 เม.ย. - 22 เม.ย. 2561 11,900.-
27 เม.ย. - 29 เม.ย. 2561 11,900.-
29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561 11,900.-
4 พ.ค. - 6 พ.ค. 2561 11,900.-
11 พ.ค. - 13 พ.ค. 2561 11,900.-
8 มิ.ย. - 10 มิ.ย. 2561 10,900.-
15 มิ.ย. - 17 มิ.ย. 2561 10,900.-
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 10,900.-
6 ก.ค. - 8 ก.ค. 2561 10,900.-
13 ก.ค. - 15 ก.ค. 2561 10,900.-
27 ก.ค. - 29 ก.ค. 2561 11,900.-
3 ก.ย. - 5 ก.ย. 2561 10,900.-
10 ก.ย. - 12 ก.ย. 2561 11,900.-
17 ก.ย. - 19 ก.ย. 2561 10,900.-
24 ก.ย. - 26 ก.ย. 2561 10,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll