Royal Tours World | Amazing Morocco (CS)

ทัวร์โมร็อกโก

Amazing Morocco (CS) | 10 วัน 7 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
55,900.-
187  ครั้ง 20-02-2018

เดินทางช่วง : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2561  

โปรแกรม : 10 วัน 7 คืน  

โดยสายการบิน : Emirates

- เที่ยวโมรอคโค สัมผัสกลิ่นอายดินแดนฟ้าจรดทราย
- เปิดประสบการณ์นอนดูดาวกลางทะเลทราย ซาฮาร่า
- ต้อนรับอรุณด้วยการขี่อูฐชมแสงอาทิตย์แรกของวัน
- เที่ยวเมืองที่เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์ นครสีฟ้าเชฟชาอูน
- ชมร่องรอยอารยธรรมยิ่งใหญ่เมืองโบราณโรมัน โวลูบิลิส
- นั่งรถ 4 WD ท่องทะเลทราย Sahara อันลือชื่อ

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
27 ก.พ. - 8 มี.ค. 2561 55,900.-
29 มี.ค. - 7 เม.ย. 2561 55,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll