Royal Tours World | มาเก๊า ฮ่องกง ช้อปปิ้ง พีคแทรม (TS)

ทัวร์มาเก๊า

มาเก๊า ฮ่องกง ช้อปปิ้ง พีคแทรม (TS) | 3 วัน 2 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
12,900.-
163  ครั้ง 20-02-2018

เดินทางช่วง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561  

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia

- ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ช้อปปิ้ง พีคแทรม
- สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
- ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชีย
- ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า
- ไหว้พระขอพรวัดชื่อดังที่วัดแชกง
- ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงยอดเขา The Peak
- อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมายที่ถนนนาธาน

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
10 ก.พ. - 12 ก.พ. 2561 12,900.-
2 มี.ค. - 4 มี.ค. 2561 12,900.-
3 มี.ค. - 5 มี.ค. 2561 12,900.-
9 มี.ค. - 11 มี.ค. 2561 12,900.-
10 มี.ค. - 12 มี.ค. 2561 12,900.-
16 มี.ค. - 18 มี.ค. 2561 12,900.-
17 มี.ค. - 19 มี.ค. 2561 12,900.-
23 มี.ค. - 25 มี.ค. 2561 12,900.-
24 มี.ค. - 26 มี.ค. 2561 12,900.-
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561 12,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll