Royal Tours World | บินตรง..เชียงใหม่!! มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน (TS)

ทัวร์มาเก๊า

บินตรง..เชียงใหม่!! มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน (TS) | 3 วัน 2 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
13,999.-
183  ครั้ง 20-02-2018

เดินทางช่วง : มีนาคม - เมษายน 2561  

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia

- ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน บินตรง...เชียงใหม่
- สุดคุ้ม !!! เที่ยว 2 เมือง ชมมรดกโลก
- ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่”
- ชมโชว์ที่พระราชวังหยวนหมิงหยวน
- ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า
- ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย สินค้าราคาถูก..!!!!

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
2 มี.ค. - 4 มี.ค. 2561 13,999.-
13 เม.ย. - 15 เม.ย. 2561 14,999.-
29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561 14,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll