Royal Tours World | MACAU – ZHUHAI - HONGKONG (TS) **พิเศษ !! เป่าฮื้อ + ไวน์แดง

"> **พิเศษ !! เป่าฮื้อ + ไวน์แดง

" />

ทัวร์มาเก๊า

MACAU – ZHUHAI - HONGKONG (TS) | 3 วัน 2 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
9,911.-
162  ครั้ง 19-02-2018

เดินทางช่วง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561  

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia

- ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เต็มอิ่ม สุดคุ้ม
- เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า”
- ชมโชว์ตระการตา กับนักแสดงกว่า 100 ชีวิต
- วัดหวังต้าเซียน และ วัดแชกงหมิว
- ช้อปปิ้ง ณ ตลาดกงเป่ย และ ถนนนาธานฮ่องกง
**พิเศษ !! เป่าฮื้อ + ไวน์แดง

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
2 ก.พ. - 4 ก.พ. 2561 10,911.-
3 มี.ค. - 5 มี.ค. 2561 9,911.-
9 มี.ค. - 11 มี.ค. 2561 9,911.-
17 มี.ค. - 19 มี.ค. 2561 9,911.-
23 มี.ค. - 25 มี.ค. 2561 9,911.-
24 มี.ค. - 26 มี.ค. 2561 9,911.-
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561 9,911.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll