Royal Tours World | EASY LOVELY TO MACAU (CU) **พิเศษ !! เป่าฮื้อ + ไวน์แดง

"> **พิเศษ !! เป่าฮื้อ + ไวน์แดง

" />

ทัวร์มาเก๊า

EASY LOVELY TO MACAU (CU) | 3 วัน 2 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
6,900.-
173  ครั้ง 19-02-2018

เดินทางช่วง : กุมภาพันธ์ - มิถุนาย 2561  

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia

- ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ไหว้พระเจ้า 3 ชาติ
- สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
- ไหว้ขอพร เจ้าแม่ทับทิมวัดอาม่า
- ถ่ายรูปคู่กับ โบสถ์ St.paul
- ถ่ายรูปหอไอเฟล ณ โรงแรม Parisian Hotel
- พระราชวังหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง
**พิเศษ !! เป่าฮื้อ + ไวน์แดง

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
10 ก.พ. - 12 ก.พ. 2561 10,900.-
1 มี.ค. - 3 มี.ค. 2561 11,900.-
9 มี.ค. - 11 มี.ค. 2561 8,900.-
10 มี.ค. - 12 มี.ค. 2561 7,900.-
16 มี.ค. - 18 มี.ค. 2561 8,900.-
17 มี.ค. - 19 มี.ค. 2561 7,900.-
24 มี.ค. - 26 มี.ค. 2561 7,900.-
6 เม.ย. - 8 เม.ย. 2561 11,900.-
7 เม.ย. - 9 เม.ย. 2561 11,900.-
13 เม.ย. - 15 เม.ย. 2561 13,900.-
14 เม.ย. - 16 เม.ย. 2561 13,900.-
20 เม.ย. - 22 เม.ย. 2561 8,900.-
21 เม.ย. - 23 เม.ย. 2561 8,900.-
27 เม.ย. - 29 เม.ย. 2561 9,900.-
28 เม.ย. - 30 เม.ย. 2561 9,900.-
4 พ.ค. - 6 พ.ค. 2561 7,900.-
18 พ.ค. - 20 พ.ค. 2561 6,900.-
25 พ.ค. - 27 พ.ค. 2561 7,900.-
8 มิ.ย. - 10 มิ.ย. 2561 6,900.-
15 มิ.ย. - 17 มิ.ย. 2561 7,900.-
22 มิ.ย. - 24 มิ.ย. 2561 7,900.-
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 7,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll